ផលប៉ះពាល់នៃម៉ាកលើការសម្រេចចិត្តទិញរបស់អតិថិជន

យើងបានសរសេរនិងនិយាយច្រើនអំពីការបញ្ជាក់និងការសម្រេចចិត្តទិញព្រោះវាទាក់ទងនឹងផលិតកម្មមាតិកា។ ការទទួលស្គាល់ម៉ាកដើរតួយ៉ាងសំខាន់។ ប្រហែលជាច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកគិតទៅទៀត! នៅពេលអ្នកបន្តបង្កើនការយល់ដឹងអំពីយីហោរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រសូមចងចាំថា - ខណៈពេលដែលមាតិកាមិននាំឱ្យមានការប្រែចិត្តជឿភ្លាមៗ - វាអាចនាំឱ្យមានការទទួលស្គាល់ម៉ាក។ នៅពេលវត្តមានរបស់អ្នកកើនឡើងហើយយីហោរបស់អ្នកក្លាយជាធនធានដែលអាចទុកចិត្តបាន