ក្រុមហ៊ុន Microsoft សូមអង្វរក្រុមហ៊ុន Google ដើម្បីដណ្តើមយកទីផ្សារអ៊ីម៉ែលរបស់ក្រុមហ៊ុន

ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរខ្ញុំត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើការជាមួយម៉ៃក្រូសូសនៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំ។ ខ្ញុំត្រូវបង្ខំចិត្តរចនានិងផ្ញើអ៊ីមែលដោយប្រើ HTML និងរូបភាពសាមញ្ញដើម្បីធានាថាអតិថិជនក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអាចអានអ៊ីមែលទាំងនោះបាន។ ជាមួយទស្សនវិស័យ ២០០៧ ម៉ៃក្រូសូកូបានបោះបង់ចោលស្តង់ដារគេហទំព័រសម្រាប់ HTML ហើយត្រលប់ទៅអ៊ីម៉ែលស្តង់ដារឆ្នាំ ២០០០ របស់ពួកគេវិញតាមរយៈការបញ្ចូលអ៊ីម៉ែលទៅម៉ាស៊ីនម៉ាយធី។ ចក្ខុវិស័យឥឡូវនេះបានបញ្ជាក់ថាជំនាន់ ២០១០ របស់ពួកគេនឹងបន្តប្រើប្រាស់ Microsoft Word