កំណត់សំគាល់សង្គម៖ លាក់និងស្វែងរក

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ - ជាមួយនឹងការរចនាគេហទំព័រថ្មីនិងកង្វះការប្រើប្រាស់តំណភ្ជាប់ខ្ញុំបានសំរេចចិត្តដកវាចេញ។ រហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានពាក្យបណ្តឹងទេ! ការកែប្រែនេះនៅតែដំណើរការដដែលប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើវា។ ខ្ញុំគឺជាគូទនៃការលេងសើចមួយចំនួនដែលកំពុងបន្តនៅឯ Nektros ។ ការចូលគឺអំពីមូលហេតុដែលអ្នកគួរកម្ចាត់ចោលនូវរាល់តំណភ្ជាប់ចំណាំសង្គមដែលត្រូវចុចលើបណ្តាញរបស់អ្នក។ ខ្ញុំមានមនុស្សមួយចំនួនផ្សេងទៀត