វិធីដើម្បីជម្រុញនិងលើកកម្ពស់ Infographic

រូបភាពទីផ្សារគឺជាប្រភពនៃការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ម៉ាត។ ច្រើនណាស់ដូច្នេះខ្ញុំបានបង្កើត Google Alerts សម្រាប់ពាក្យពត៌មានហើយខ្ញុំពិនិត្យមើលវាពេញមួយថ្ងៃ។ ដោយហេតុថា infographics បានក្លាយជាការពេញនិយមឧស្សាហកម្មមាតិកាកំពុងត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយ infographics អាក្រក់ដូច្នេះយើងជ្រើសរើសយ៉ាងច្បាស់អំពីអ្វីដែលយើងចែករំលែកឬមិនចែករំលែកដើម្បីធានាថាយើងតែងតែផ្តល់តម្លៃ។ មូលដ្ឋានគ្រឹះ Infographic តើអ្វីទៅជាព័ត៌មានវិទ្យា? ហេតុផល ១០ យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបាន