កុំតាមដានៈអ្វីដែលអ្នកទីផ្សារត្រូវដឹង

មានព័ត៌មានបន្តិចហើយអំពីការស្នើសុំរបស់អេសធីស៊ីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអ៊ិនធឺរណែតដើម្បីបើកដំណើរការលក្ខណៈពិសេសដែលផ្តល់អំណាចដល់អ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រូវបានតាមដាន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនបានអានរបាយការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជន ១២២ ទំព័រអ្នកគិតថា FTC កំពុងកំណត់ប្រភេទមួយចំនួននៅក្នុងដីខ្សាច់លើលក្ខណៈពិសេសដែលពួកគេស្នើសុំថាកុំតាមដាន។ តើអ្វីដែលមិនតាមដាន? មានមធ្យោបាយមួយចំនួនដែលក្រុមហ៊ុនតាមដានឥរិយាបថអ្នកប្រើប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិត។ ពេញ​និយម​បំផុត,