វិធីកំណត់ការរំពឹងទុករបស់អតិថិជនអ៊ីមែលនិងវីន!

តើអ្នកជាវអ៊ីមែលរបស់អ្នកកំពុងចុចលើគេហទំព័ររបស់អ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលរបស់អ្នកឬចុះឈ្មោះសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍របស់អ្នកដូចដែលបានរំពឹងទុក? ទេ? ផ្ទុយទៅវិញតើពួកគេគ្រាន់តែមិនឆ្លើយតបការឈប់ជាវឬដាស់តឿន? បើដូច្នេះប្រហែលជាអ្នកមិនបានបង្កើតការរំពឹងទុកគ្នាទៅវិញទៅមកទេ។