តើផលិតករវីដេអូផលិតវីដេអូចំណាយប៉ុន្មាន?

ទីភ្នាក់ងាររបស់ខ្ញុំបានផ្តល់ការងារវីដេអូពន្យល់មួយចំនួនសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង។ យើងទទួលបានលទ្ធផលគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនៅពេលប្រើវាប៉ុន្តែតម្លៃបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំង។ ខណៈពេលដែលវីដេអូពន្យល់អាចមើលទៅចំទៅមុខវាមានផ្នែកដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរជាច្រើនដើម្បីបញ្ចូលគ្នានូវវីដេអូពន្យល់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព៖ ស្គ្រីប - ស្គ្រីបដែលបញ្ជាក់ពីបញ្ហាផ្តល់នូវដំណោះស្រាយភាពខុសគ្នានៃយីហោនិងបង្ខំឱ្យអ្នកមើលចាត់វិធានការ។