វេបសាយពាណិជ្ជកម្មសង្គមចំនួន ១០ ដើម្បីបើកចរាចរហាង

នៅពេលនិយាយអំពីការបើកបរចរាចរណ៍មានគេហទំព័រនិងសេវាកម្មជាច្រើនដែលជាកម្មសិទ្ធិអ្នកទស្សនារួចហើយដែលអ្នកកំពុងព្យាយាមទៅដល់។ ខ្ញុំប្រាកដថាអ្នកបានដឹងរួចមកហើយអំពីគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មសង្គមធំ ៗ មួយចំនួនដូចជា Groupon និងការរស់នៅសង្គម - ប៉ុន្តែមានកន្លែងជាច្រើនទៀតដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាព។ អ្នកខ្លះមានលក្ខណៈជាក់លាក់ចំពោះទំនិញប្រណីតឬគោលដៅឆ្ពោះទៅរកអ្នកម្តាយអ្នកផ្សេងទៀតគ្រាន់តែព្យាយាមរកវត្ថុត្រជាក់បន្ទាប់នៅក្នុងទីក្រុងរបស់អ្នក។ នេះ