តើអាសយដ្ឋាន IP របស់ខ្ញុំជាអ្វី? និងវិធីដើម្បីដកវាចេញពី Google Analytics

ពេលខ្លះអ្នកត្រូវការអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ពីរគឺកំពុងបញ្ចូលការកំណត់សុវត្ថិភាពមួយចំនួនឬរារាំងចរាចរណ៍នៅក្នុង Google Analytics ។ សូមចងចាំថាអាសយដ្ឋាន IP ដែលម៉ាស៊ីនមេគេហទំព័រមើលឃើញមិនមែនជាអាសយដ្ឋាន IP បណ្តាញខាងក្នុងរបស់អ្នកទេវាជាអាសយដ្ឋាន IP របស់បណ្តាញដែលអ្នកកំពុងស្ថិតនៅ។ ជាលទ្ធផលការផ្លាស់ប្តូរបណ្តាញឥតខ្សែនឹងបង្កើតអាសយដ្ឋាន IP ថ្មី។ អ្នកផ្តល់សេវាអ៊ិនធឺរណែតជាច្រើនមិនផ្តល់ឱ្យអាជីវកម្មឬផ្ទះមានស្ថេរភាពទេ