តើ SEO ល្អគឺជាអ្វី? នេះជាករណីសិក្សា

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់អំពីរបៀបដែលអ្នកពិគ្រោះយោបល់និងទីភ្នាក់ងារជាច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មស្រាវជ្រាវសរីរាង្គបដិសេធមិនផ្លាស់ប្តូរ។ វាជាអកុសលនៅពេលពួកគេបន្តចាកចេញពីផ្លូវរបស់អតិថិជនដែលបានវិនិយោគច្រើនប៉ុន្តែពិតជាបានបំផ្លាញសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិអំណាចសរីរាង្គចំណាត់ថ្នាក់និងចរាចរណ៍។ SEO ល្អ៖ ករណីសិក្សាមួយខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងមួយនៃចំណាត់ថ្នាក់ពាក្យគន្លឹះរបស់អតិថិជនថ្មីៗរបស់យើងក្នុងរយៈពេលយូរដោយប្រើសេរុសៈក

SEO ល្អ

កាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលបានជួបជាមួយលោក Anthony Duignan-Cabrera ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានមេមាតិកានិងជាអ្នកទីផ្សារឌីជីថលដែលបានជួយ Patch ឡើងកប់ពពកក្នុងប្រជាប្រិយភាព។ ខ្ញុំយំនៅពេលខ្ញុំត្រូវបានណែនាំជាអ្នកប្រឹក្សា SEO ។ ខណៈពេលដែលការចូលរួមរបស់យើងជាមួយអតិថិជននេះគឺជាការពិគ្រោះយោបល់ស្វែងរកសុទ្ធសាធខ្ញុំស្រងាកចិត្តព្រោះវាបង្ហាញពីរូបភាពជាក់លាក់មួយនៃអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានសម្រាប់អតិថិជន។ ប្រសិនបើអ្នកបានជួបឬស្តាប់ Anthony និយាយគាត់ពិតជាអស្ចារ្យហើយនិយាយត្រង់។