ការចាក់ផ្សាយចេញ៖ វេទិកាបើកការលក់ចេញដ៏ទូលំទូលាយរបស់អូមនី - ឆានែល

ក្នុងនាមជាអាជីវកម្មតូចមួយខ្ញុំតែងតែតស៊ូជាមួយនឹងការលក់។ វាមិនមែនជាយុទ្ធសាស្រ្តលក់ដែលជាបញ្ហានោះទេវាជាធនធានដែលត្រូវការដើម្បីបន្តជួយដល់ការរំពឹងទុកឱ្យដល់ទីបញ្ចប់។ តាមពិតវាជាមូលហេតុចំបងដែលខ្ញុំចាប់ផ្តើមបង្កើតក្រុមហ៊ុនសឺហ្វឺសផាប់ដៃគូររបស់យើង Highbridge។ ដៃគូរបស់ខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាមានដំណើរការនិងធនធាននៅក្នុងកន្លែងដើម្បីជំរុញការលក់ទៅមុខគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអាជីវកម្មដែលកំពុងរីកចម្រើន។ ដរាបណាខ្ញុំនៅ