តើទីផ្សារថែទាំសុខភាពជាអ្វី?

នៅពេលដែលអ្នកជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដួលឬដួលរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរអ្វីមួយចុងក្រោយដែលអ្នកទំនងជាគិតគឺបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលអ្នកចង់ទៅទស្សនាដោយផ្អែកលើព្រឹត្តិប័ត្រពាណិជ្ជកម្មផ្ទាំងប៉ាណូឬអ៊ីមែលដែលអ្នកបានឃើញ ។ ចីវលោការលក់ពិតជាមិនអនុវត្តក្នុងពេលមានអាសន្នទេ។ ទោះយ៉ាងណាការធ្វើទីផ្សារថែទាំសុខភាពគឺច្រើនជាងការធ្វើទីផ្សារផ្នែកបន្ទាន់និងផ្នែកថែទាំដែលពឹងផ្អែកខ្លាំង។ មន្ទីរពេទ្យគ្លីនិកថែទាំបន្ទាន់និងមណ្ឌលសុខភាពគឺទទួលខុសត្រូវ