ដាក់វាលដែលលាក់នៅវូគូ

អ្នករាល់គ្នាដឹងថាខ្ញុំមានចំណែកខ្លះទៅមិត្តរបស់ខ្ញុំនៅហ្វាហ្វស្តស៍ក្នុងនាមជាអ្នកបង្កើតទម្រង់តាមអ៊ិនធរណេតប៉ុន្តែក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារយើងមិនតែងតែធ្វើការជាមួយកម្មវិធីដែលយើងស្រឡាញ់នោះទេ។ សព្វថ្ងៃនេះយើងបានដាក់ពង្រាយយុទ្ធសាស្រ្តទំព័រចុះចតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលបានរួមបញ្ចូល Wufoo រួចហើយនៅក្នុងដំណើរការគ្រប់គ្រងដឹកនាំរបស់ពួកគេ។ រឿងមួយដែលយើងតែងតែធានាគឺថាយើងស្គាល់ពីរបៀបដែលអ្នកដឹកនាំទាំងអស់មានប្រភពដូច្នេះយើងអាចអនុវត្តបានសមស្រប