តើអ្នកកំពុងទទួលបានដំបូន្មានមិនល្អពីអ្នកនាំមុខទីផ្សារទេ?

ប្រហែលជាខ្ញុំបានលេងហ្គេមទីផ្សារយូរពេកហើយ។ វាហាក់ដូចជាពេលវេលាកាន់តែច្រើនដែលខ្ញុំចំណាយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះកាន់តែតិចមនុស្សដែលខ្ញុំគោរពឬស្តាប់។ នោះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំមិនមានមនុស្សដែលខ្ញុំគោរពនោះទេវាគ្រាន់តែថាខ្ញុំកំពុងមានអារម្មណ៍ស្រងាកចិត្តជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់។ ប្រយ័ត្ននឹងពួកហោរាក្លែងក្លាយដែលមករកអ្នករាល់គ្នាដោយសម្លៀកបំពាក់ចៀមតែខាងក្នុងគឺជាឆ្កែចចកដ៏សាហាវ។ ម៉ាត។ ៧:១៥ មានហេតុផលមួយចំនួន…