ការណែនាំអំពីធាតុក្រាហ្វិកនៃការបង្វិលរូបភាពប្លក, រូបភាព

DK New Media មានកម្មវិធីជំនួយប្លក, រូបភាពនេះនៅលើឧបករណ៍ដុតខាងក្រោយសម្រាប់ពេលខ្លះ។ តំរូវការសំរាប់កម្មវិធីជំនួយបង្វិលរូបភាពដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញនិងមានគុណភាពខ្ពស់មិនត្រឹមតែសំរាប់អតិថិជនរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងសហគមន៍ប្លក។ កម្មវិធីជំនួយដែលខ្ញុំបានរកឃើញថាបានសន្យាថានឹងធ្វើអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺខូចឬមិនដំណើរការទាល់តែសោះ។ ដូច្នេះយើងបង្កើតដោយខ្លួនឯង។ កំណែដំបូងគឺអាក្រក់ហើយជាលទ្ធផលមិនដែលបន្ថែមទៅឃ្លាំងកម្មវិធីជំនួយប្លក, រូបភាពទេ។