តម្លៃនៃការវាស់ស្ទង់ភាពងាយរងគ្រោះធៀបនឹងអត្រាប្រអប់ទទួល

ប្រសិនបើសេវាប្រៃសណីយ៍មានសំរាមនៅឯកន្លែងរបស់ពួកគេហើយរាល់ពេលដែលពួកគេបានឃើញសំបុត្រឥតបានការមួយបានឆ្លងកាត់ពួកគេបានបោះចោលទាំងអស់នៅក្នុងធុងសំរាមតើអ្នកនឹងហៅវាថាបានចែកចាយទេ? ជាការពិតមិនមែនទេ! ចំលែកគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទីផ្សារអ៊ីម៉ែលដែលបានបញ្ជូនទៅថតសារឥតបានការត្រូវបានរាប់ថាបានបញ្ជូន! ជាលទ្ធផលអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ៊ីម៉ែលផ្សព្វផ្សាយពិន្ទុផ្តល់ជូនរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាពួកគេមានមោទនភាព