ខ្ញុំបានចំណាយពេលមួយឆ្នាំពីសន្និសីទនេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើង

ដប់ពីរខែចុងក្រោយនេះមានភាពមមាញឹកបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តអាជីវកម្មរបស់យើង។ យើងបានប្តូរការបោះពុម្ពផ្សាយម៉ាតរបស់យើងផ្លាស់ប្តូរការិយាល័យរបស់យើងបន្ទាប់ពី ៧ ឆ្នាំហើយបានកសាងសេវាកម្មរបស់យើងឡើងវិញដោយស្មោះត្រង់។ ខ្ញុំបានសំរេចចិត្តរំលងសន្និសីទក្នុងឆ្នាំដើម្បីផ្តោតលើអាជីវកម្ម។ តាមពិតខ្ញុំមិនទាំងបានធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋផ្លរីដាគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំចូលចិត្តសម្រាកនិងទៅលេងម៉ាក់ខ្ញុំ។ (ម៉ាក់មិនសប្បាយចិត្តអំពីរឿងនេះទេ!) ពីមុន