គម្រូដឹកនាំតាមដានការលក់របស់អ្នក

តើអ្វីទៅជាផែនការនៃការវាយប្រហាររបស់អ្នកលើការតាមដានការណែនាំពីការលក់? ខ្ញុំខ្លាចថាយើងជារឿយៗខ្វះខាត ... ជួបជាមួយការរំពឹងទុកហើយបន្ទាប់មកធ្វេសប្រហែសក្នុងការតាមដាននិងស្ថិតនៅលើកំពូលនៃគំនិត។ វាជាយុទ្ធសាស្ត្រពិបាកក្នុងការបង្កើតនិងមានហេតុផលល្អក្នុងការវិនិយោគលើ CRM និងស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការលក់ដូចជាអតិថិជនរបស់យើងនៅ Salesvue ។ MarketBridge គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញក្នុងការបង្រួមគម្លាតរវាងទីផ្សារនិងការលក់ដើម្បីកែលម្អក្រុមហ៊ុនមួយ