អ្នកទិញអាជីវកម្មខុសគ្នា!

អ្នកនិពន្ធប៊្លុកប៊ីលីបានផ្តល់នូវបញ្ជីមូលហេតុដែលការធ្វើទីផ្សារដល់អាជីវកម្មគឺខុសគ្នាឆ្ងាយពីអតិថិជន។ ខ្ញុំបានសរសេរអំពីចេតនានៅក្នុងការបង្ហោះកន្លងមកហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានេះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏អស្ចារ្យ។ ចេតនារបស់អ្នកទិញអាជីវកម្មគឺមានតែមួយគត់បើប្រៀបធៀបនឹងអ្នកប្រើប្រាស់: អ្នកទិញអាជីវកម្មចង់ទិញ។ អ្នកទិញអាជីវកម្មគឺទំនើប។ អ្នកទិញអាជីវកម្មនឹងអានច្បាប់ចម្លងជាច្រើន។ ដំណើរការទិញពហុជំហាន។ ឥទ្ធិពលទិញច្រើន។ ផលិតផលអាជីវកម្មគឺ