ការរៀនម៉ាសុីនវិធី ៤ យ៉ាងកំពុងពង្រឹងទីផ្សារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

ដោយមានមនុស្សកាន់តែច្រើនចូលរួមនៅក្នុងបណ្តាញសង្គមតាមអ៊ិនធរណេតរាល់ថ្ងៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានក្លាយជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចខ្វះបាននៃយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារសម្រាប់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ។ មានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេតចំនួន ៤,៣៨៨ ពាន់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ហើយ ៧៩ ភាគរយនៃពួកគេគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់សង្គមសកម្ម។ របាយការណ៍សកលស្តីពីឌីជីថលនៅពេលប្រើជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអាចចូលរួមចំណែកដល់ប្រាក់ចំណូលការចូលរួមនិងការយល់ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែការប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមិនមានន័យថាប្រើ