វិធីបង្កើនល្បឿនគេហទំព័រប្លក, រូបភាពរបស់អ្នក

យើងបានសរសេរក្នុងកម្រិតដ៏ធំមួយឥទ្ធិពលនៃល្បឿនលើឥរិយាបទអ្នកប្រើរបស់អ្នក។ ហើយជាការពិតប្រសិនបើមានផលប៉ះពាល់ដល់ឥរិយាបទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់វានឹងជះឥទ្ធិពលដល់ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពម៉ាស៊ីនស្វែងរក។ មនុស្សភាគច្រើនមិនដឹងពីចំនួនកត្តាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការវាយអត្ថបទធម្មតានៅក្នុងគេហទំព័រហើយផ្ទុកទំព័រនោះសម្រាប់អ្នក។ ឥឡូវនេះពាក់កណ្តាលនៃចរាចរណ៍គេហទំព័រស្ទើរតែទាំងអស់គឺជាទូរស័ព្ទចល័តវាក៏ចាំបាច់ផងដែរដើម្បីឱ្យមានទំងន់ស្រាលពិតជាលឿន