ហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកគួរបង់ថ្លៃសំរាប់គ្រប់គ្រង DNS?

ខណៈពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងការចុះឈ្មោះដែននៅការិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋានវាមិនមែនជាគំនិតល្អទេដែលគ្រប់គ្រងកន្លែងនិងរបៀបដែលដែនរបស់អ្នកដោះស្រាយរាល់ធាតុ DNS ផ្សេងទៀតដើម្បីដោះស្រាយអ៊ីម៉ែលដែនរងម៉ាស៊ីនជាដើម។ កំពុងលក់ដែនដោយមិនធានាថាដែនរបស់អ្នកអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងមានភាពតាក់តែងឡើងវិញ។ តើអ្វីទៅជាការគ្រប់គ្រង DNS? ការគ្រប់គ្រង DNS គឺជាប្រព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនមេឈ្មោះប្រព័ន្ធ