តើណឺរ៉ូរចនាគឺជាអ្វី?

ណឺរ៉ូរចនាគឺជាវិស័យថ្មីនិងរីកចម្រើនដែលអនុវត្តការយល់ដឹងពីវិទ្យាសាស្រ្តគំនិតដើម្បីជួយឱ្យការរចនាម៉ូដកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ ការយល់ដឹងទាំងនេះអាចមកពីប្រភពសំខាន់ពីរ៖ គោលការណ៍ទូទៅនៃការអនុវត្តល្អបំផុតរបស់ណឺរ៉ូរចនាដែលបានមកពីការស្រាវជ្រាវសិក្សាលើប្រព័ន្ធមើលឃើញរបស់មនុស្សនិងចិត្តវិទ្យានៃចក្ខុវិស័យ។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូលនូវអ្វីដែលជាផ្នែកណាមួយនៃផ្នែកចក្ខុរបស់យើងងាយនឹងកត់សម្គាល់ធាតុដែលមើលឃើញដូច្នេះជួយអ្នករចនាតែង