តើខ្ញុំជាប្រហោង ** ទេ?

តើខ្ញុំជាប្រហោង ** មែនទេ? អ្នកអានប្លក់របស់ខ្ញុំជាធម្មតាប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ញុំហើយនិយាយដោយការគោរពការគោរពនិងសេចក្តីមេត្តាដែលខ្ញុំព្យាយាមផ្តល់តាមរយៈប្លក់របស់ខ្ញុំ។ វាច្បាស់ជាបុគ្គលិកលក្ខណៈដែលខ្ញុំធ្វើគម្រោងហើយមួយដែលខ្ញុំព្យាយាមធ្វើការឱ្យល្អឥតខ្ចោះរាល់ថ្ងៃ។ កំណត់ហេតុបណ្ដាញមានគុណសម្បត្តិនៃការធ្វើផែនការជាមុន (ទោះបីជាអតីតកាលខ្ញុំមានលក្ខណៈមិនច្បាស់ក៏ដោយ) ប៉ុន្តែជីវិតពិតមិនដំណើរការតាមរបៀបនោះទេ។ ខ្ញុំតែងតែមានចំណង់ចង់បរិភោគ