តើអ្វីទៅជា SEO សរីរាង្គ?

ប្រសិនបើអ្នកចង់ស្វែងយល់អំពីការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពម៉ាស៊ីនស្វែងរកអ្នកពិតជាត្រូវបញ្ឈប់ការស្តាប់អ្នកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលរកប្រាក់ចំណេញពីវាហើយគ្រាន់តែពុះកញ្ជ្រោលទៅតាមដំបូន្មានរបស់ហ្គូហ្គល។ នេះគឺជាកថាខណ្ឌដ៏ល្អមួយពីសៀវភៅណែនាំអំពីការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពម៉ាស៊ីនស្វែងរកទោះបីចំណងជើងនៃមគ្គុទេសក៍នេះមានពាក្យថា“ ម៉ាស៊ីនស្វែងរក” ក៏ដោយយើងចង់និយាយថាអ្នកគួរតែផ្អែកលើការសម្រេចចិត្តបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពរបស់អ្នកជាមុនហើយសំខាន់បំផុតចំពោះអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកទស្សនារបស់អ្នក។