ភាពជាអ្នកដឹកនាំសង្គម៖ សមាគមភាពជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋ Indiana

ព្រឹកនេះគឺជាព្រឹកដ៏អស្ចារ្យដែលបានចំណាយជាមួយសមាគមភាពជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋ Indiana ។ វាមិនញឹកញាប់ទេដែលអ្នកទទួលបានឱកាសនិយាយជាមួយក្រុមអ្នកអប់រំអ្នកដឹកនាំហ្គូហ្កលនិងអ្នកដឹកនាំសហគមន៍។ មនុស្សជាច្រើនសំឡឹងមើលទៅអង្គការស៊ីវិលនិងអង្គការអប់រំហើយពួកគេជឿថាពួកគេមិនដែលចាប់អារម្មណ៍លើមុខវិជ្ជាដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទេ នៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមមុនពេលវគ្គសិក្សា: 90% នៃក្រុមនេះស្គាល់កុំព្យូទ័រ។ ៧០% នៃក្រុមនេះធ្លាប់ស្គាល់