នៅក្រោយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដ៏ធំរបស់ខ្ញុំ

ពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាអ្នកអានប្លក់របស់ខ្ញុំពិតជាស្គាល់ខ្ញុំច្រើនឆ្នាំហើយ។ ម្សិលមិញខ្ញុំបានចុះផ្សាយប្លក់សួរថាតើអូបាម៉ាជាវីស្តារបន្ទាប់ទេ។ អស្ចារ្យអ្វីដែលជាព្យុះដែលបានលើកឡើង! ស៊េរីនៃមតិយោបល់គឺសាហាវណាស់ពីឆ្វេងនិងស្តាំដែលខ្ញុំបានបដិសេធមិនផ្តល់យោបល់ជាច្រើន។ ប្លក់របស់ខ្ញុំគឺជាប្លុកទីផ្សារនិងបច្ចេកវិទ្យាមិនមែនជាប្លុកនយោបាយទេ។ ការលេងសើចរបស់ខ្ញុំគឺមានចេតនានិង