វិធាន ៣ នៃចិត្តវិទ្យាក្នុងការលក់និងទីផ្សារ

មានក្រុមមិត្តភក្តិនិងមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំដែលថ្មីៗនេះបានរួមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលខុសជាមួយឧស្សាហកម្មទីភ្នាក់ងារ។ ភាគច្រើនភ្នាក់ងារដែលប្រតិបត្តិបានល្អតែងតែតស៊ូនិងគិតថ្លៃតិច។ ភ្នាក់ងារដែលលក់ដាច់ច្រើនគិតលុយច្រើនហើយតស៊ូតិច។ នោះហើយជាគំនិតរវើរវាយខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែឃើញវាម្តងហើយម្តងទៀត។ ភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានេះពីប្រទេសសឺហ្វឺវឺរកាណាដាទាក់ទងនឹងចិត្តវិទ្យានៃការលក់និងទីផ្សារ