ក្រុមហ៊ុន AT&T: តើ AIG បន្ទាប់?

ស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃពេលខ្ញុំមកដល់ផ្ទះខ្ញុំទទួលបានសំបុត្រផ្ទាល់ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយពីក្រុមហ៊ុន AT&T អំពី U-Verse ។ ពួកគេបានលក់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំ​ចង់​បាន​វា។ ខ្ញុំចង់បានកញ្ចប់ខ្លាញ់ដ៏ធំមួយជាមួយនឹងការបង្កើនល្បឿនទាញយកសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់ខ្ញុំ DVR ... ខ្ញុំចង់បានទាំងអស់។ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចមានវាទេ។ ដោយធ្វើតាមការណែនាំនៅលើបំណែកមួយនៃសំបុត្រផ្ទាល់ដែលខ្ញុំបានទទួលកាលពីប៉ុន្មានខែមុនខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ដំណើរការទាំងមូល