ការបោះពុម្ពផ្សាយគំនូសតាង៖ វិភាគគេហទំព័រតាមពេលវេលាពិត

សម្រាប់គេហទំព័រដែលផ្សាយជាញឹកញាប់និងធ្វើការដើម្បីទទួលបានចរាចរណ៍ភ្លាមៗតាមរយៈទិន្នន័យដែលមាននិន្នាការស្ថិតិស្ថិតិជាក់ស្តែងដូចជា Chartbeat អាចជួយផ្តល់ការយល់ដឹងទូលំទូលាយអំពីតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗសម្រាប់អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយគំនូសតាងរួមមានការដឹងពីរឿងរ៉ាវដែលអ្នកអានលះបង់ពេលវេលានិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកគេដើម្បីអ្នកអាចធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រលើមាតិកាដែលមានការចូលរួមខ្ពស់របស់អ្នក។ មើលកន្លែងដែលការចាប់អារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនអ្នកធ្លាក់ចុះដូច្នេះអ្នកអាចសម្របមាតិការបស់អ្នកនិងរក្សាអ្នកអាននៅលើទំព័ររបស់អ្នក។ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ