ការកើនឡើងនៃការលក់នៅខាងក្នុងក្នុងឆ្នាំ ២០១៥

យោងទៅតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ Sirius ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទិញចំនួន ៦៧% ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមបែបឌីជីថល។ នោះមានន័យថាស្ទើរតែ 67% នៃការសម្រេចចិត្តទិញត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលការរំពឹងទុកសូម្បីតែចាប់ផ្តើមការសន្ទនាដ៏មានអត្ថន័យជាមួយការលក់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនផ្តល់តម្លៃមុនពេលមានអន្តរកម្មលើកដំបូងជាមួយអ្នកតំណាងបន្ទាប់មកអ្នកទំនងជាមិនក្លាយជាគូប្រជែងសម្រាប់ការរំពឹងទុករបស់អ្នកទេ។ ដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាការលក់នៅខាងក្នុងមានការរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកហើយ