បញ្ជីអ្នកផ្តល់សេវា SaaS និងថវិកាទីផ្សាររបស់ពួកគេ

ប្រសិនបើខ្ញុំជួបអ្នកណាម្នាក់មកពីវីតាល់ខ្ញុំនឹងឱបពួកគេសម្រាប់ភាពអសីលធម៌នេះ។ ថ្មីៗនេះយើងបានចែករំលែកការប្រកាសស្តីពីថវិកាទីផ្សារត្រឹមត្រូវព្រោះវាសំដៅទៅលើភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលសរុបប៉ុន្តែនេះផ្តល់នូវការចំណាយថវិកាស៊ីជម្រៅមួយចំនួនដែលគាំទ្រនិងពង្រឹងវិសាលភាពផ្សេងទៀត។ កាលពីពីរបីឆ្នាំមុនយើងបានធ្វើការជាមួយសូហ្វវែរដែលជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មស្វ័យប្រវត្តិកម្មទីផ្សារដែលចំណាយតិចជាងប្រចាំឆ្នាំសរុប ៦ ខ្ទង់