ការស្វែងយល់ពីវិធីដែលការបង់ប្រាក់ក្នុងមួយចុចជួយដល់ការស្វែងរកសរីរាង្គរបស់អ្នក

វាត្រូវបានខួងចូលក្នុងអ្នករាល់ថ្ងៃដោយអ្នកជំនាញទីផ្សារ ... អ្នកមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់សំរាប់ការចុចទេ។ ធ្វើជាដើមសរសេរមាតិកាដ៏អស្ចារ្យចែករំលែកនៅលើបណ្តាញសង្គម - ហើយការលក់នឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង។ ឬពួកគេនឹង? ខ្ញុំនៅតែបន្តផ្សព្វផ្សាយដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងថាវាមិនដែលជាឧបករណ៍ផ្ទុកមធ្យមមួយផ្សេងទៀតនោះទេវាជារបៀបដែលពួកគេអាចចិញ្ចឹមឬដើរតាមគ្នាបាន។ ក្នុងករណី Search Engine Optimization ធៀបនឹង Search Engine Marketing និង Pay