អ្នកមិនត្រូវការសញ្ញាប័ត្រអាជីវកម្មដើម្បីយល់ពីរឿងនេះទេ

មិនអីទេ, វាជាពេលវេលាសម្រាប់ rant មួយ។ សប្តាហ៍នេះខ្ញុំត្រូវបានគេវាយពីរដងហើយខ្ញុំពិតជាបាត់បង់ដែលមនុស្សមួយចំនួនបានធ្វើវាដរាបណាពួកគេមានអាជីវកម្ម។ ខ្ញុំចង់និយាយត្រង់ ៗ នៅពេលអ្នកទៅចរចានិងទិញសេវាកម្មពីទីភ្នាក់ងារបន្ទាប់របស់អ្នក។ តម្លៃគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវបង់មិនមែនអ្វីដែលអ្នកបានទទួលនេះគឺជាថ្លៃដើមនៃផលិតផលឬសេវាកម្ម