មនុស្សនៅលើប្រកាស, មនុស្សលើចំណុចទាញ

HubSpot បានណែនាំប្រអប់បញ្ចូលសង្គមដែលជាកម្មវិធីថ្មីមួយដែលរួមបញ្ចូលការត្រួតពិនិត្យនិងផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងរបស់ហុកស្ពតធ្វើឱ្យអ្នកទីផ្សារអាចបង្កើតទស្សនៈផ្នែកនៃសកម្មភាពសង្គមរបស់អ្នកដឹកនាំអតិថិជននិងអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អធំបំផុត។ ការធ្វើសមាហរណកម្មថ្មីកាត់បន្ថយសំលេងរំខានដែលទាក់ទងនឹងការស្តាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដាស់តឿនក្រុមហ៊ុនដល់បុគ្គលសំខាន់ៗដែលត្រូវការការឆ្លើយតបនិងផ្តល់បរិបទសម្រាប់អន្តរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយជំនួសនូវសំលេងខ្លាំង ៗ និងអាក់អន់ចិត្តជាមួយអ្នកដែលស្រឡាញ់ទីផ្សារ។ អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗរបស់