បង្កើតចែករំលែកនិងប៉ះពាល់ KPIs អាជីវកម្មរបស់អ្នក

បញ្ហាមួយដែលខ្ញុំតែងតែមានជាមួយការវិភាគគឺអ្នកលក់គិតថាការវេចខ្ចប់វាស់វែងកាន់តែច្រើនគឺជាវិធីដើម្បីលើកស្ទួយវេទិការបស់ពួកគេ។ ខណៈពេលដែលវាល្អដែលមានអថេររាប់ពាន់ដើម្បីរាយការណ៍អំពីការយល់ដឹងថាតើអថេរមួយណាដែលមានឥទ្ធិពលលើអាជីវកម្មរបស់អ្នកគឺពិបាកជាង។ ហើយសូម្បីតែការយល់ដឹងពីអថេរណាមួយដែលធ្វើឱ្យមានសំណួរអំពីរបៀបផ្លាស់ទីម្ជុល។ វេទិកាវិភាគតែងតែបង្កើតសំណួរច្រើនជាង