តើ VPN ជាអ្វី? តើអ្នកជ្រើសរើសយកមួយយ៉ាងដូចម្តេច?

អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំគិតថាការមានការិយាល័យគឺជាការវិនិយោគដ៏ល្អ ... វាបានផ្តល់ឱ្យអតិថិជនរបស់ខ្ញុំនូវអារម្មណ៍ថាអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំមានស្ថេរភាពនិងទទួលបានជោគជ័យវាបានផ្តល់ឱ្យនិយោជិកនិងអ្នកម៉ៅការរបស់ខ្ញុំនូវទីតាំងសំខាន់ហើយវាជាប្រភពនៃមោទនភាពសម្រាប់ខ្ញុំ។ ការពិតគឺថាអតិថិជនរបស់ខ្ញុំមិនបានទៅមើលការិយាល័យនោះទេហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានបន្ថយបញ្ជីអតិថិជនរបស់ខ្ញុំនិងបង្កើនចំណូលសម្រាប់ម្នាក់ៗខ្ញុំនៅទីនោះកាន់តែច្រើនហើយ