សារៈសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារវីដេអូ៖ ស្ថិតិនិងព័ត៌មានជំនួយ

យើងទើបតែចែករំលែកព័ត៌មានអំពីសារៈសំខាន់នៃទីផ្សារដែលមើលឃើញហើយជាការពិតរួមបញ្ចូលទាំងវីដេអូផង។ យើងបានធ្វើវីដេអូមួយតោនសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងនាពេលថ្មីៗនេះហើយវាបានបង្កើនទាំងការចូលរួមនិងអត្រានៃការប្រែចិត្តជឿ។ មានវីដេអូដែលបានថតទុកច្រើនប្រភេទដែលអ្នកអាចធ្វើបាន ... ហើយកុំភ្លេចវីដេអូពេលវេលាពិតនៅលើហ្វេសប៊ុកវីដេអូសង្គមនៅលើ Instagram និង Snapchat និងបទសម្ភាសន៍តាម Skype ។ ប្រជាជនកំពុងប្រើប្រាស់បរិមាណដ៏ច្រើននៃវីដេអូ។ ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការ