អរគុណ!

ខ្ញុំមានអំណរគុណជាច្រើនសម្រាប់ការថ្លែងអំណរគុណនេះ ... កុមារមានសុខភាពល្អនិងពិសេសមានមិត្តភក្តិអស្ចារ្យនិងការងារក្នុងក្តីសុបិន។ សម្រាប់ប្លក់របស់ខ្ញុំមនុស្សដែលខ្ញុំសូមអរគុណបំផុតគឺអ្នក! នេះគឺជាបញ្ជីអ្នកអត្ថាធិប្បាយនៅលើប្លក់របស់ខ្ញុំ (តាមចំនួនមតិយោបល់!) ។ ការចូលរួមរបស់អ្នកនៅក្នុងប្លក់នេះគឺជាកម្លាំងជំរុញនៅពីក្រោយគុណភាពនៃមាតិកាដែលខ្ញុំព្យាយាមដាក់នៅទីនេះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ លោក Mike Schinkel Modifoo