គ្រោះថ្នាក់នៃហ្វូងសត្វនិងកុលសម្ព័ន្ធ

មានសៀវភៅពីរបីក្បាលដែលខ្ញុំបានអានដែលពិតជាមានឥទ្ធិពលលើអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅលើអ៊ីនធឺណិតនិងជាមួយទីផ្សារទាំងមូល។ សៀវភៅមួយក្នុងចំណោមសៀវភៅទាំងអស់គឺសៀវភៅរបស់លោក Mark Earl: របៀបផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបទអភិបូជាដោយការផ្សាភ្ជាប់ធម្មជាតិពិតរបស់យើងនិងសៀវភៅមួយទៀតគឺកុលសម្ព័ន្ធរបស់ Godin៖ យើងត្រូវការអ្នកដឹកនាំយើង។ ភាគច្រើននៃការនិយាយរបស់ហ្វូងសត្វនិងកុលសម្ព័ន្ធគឺវិជ្ជមានណាស់ ... មេដឹកនាំបានពិភាក្សាគ្នា (ដូចជានៅក្នុងវីដេអូ TED របស់ Godin)