ប្រសិនបើក្រុមមាតិការបស់អ្នកទើបតែធ្វើបែបនេះអ្នកនឹងឈ្នះ

មានអត្ថបទជាច្រើនដែលមានរួចហើយអំពីមាតិកាដែលគួរឱ្យខ្លាចបំផុត។ ហើយមានអត្ថបទរាប់លានអំពីរបៀបសរសេរមាតិកាល្អ ៗ ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនជឿថាប្រភេទអត្ថបទណាមួយមានប្រយោជន៍ជាពិសេសទេ។ ខ្ញុំជឿថាឬសគល់នៃមាតិកាអន់ដែលមិនអនុវត្តគឺគ្រាន់តែជាកត្តាមួយប៉ុណ្ណោះ - ការស្រាវជ្រាវមិនល្អ។ ការស្រាវជ្រាវមិនបានល្អលើប្រធានបទទស្សនិកជនគោលដៅការប្រកួតប្រជែង។ ល។ ជាលទ្ធផលមានមាតិកាអាក្រក់ដែលខ្វះធាតុចាំបាច់។