វិធីបន្ថែមអ្នកប្រើទៅ Google វិភាគ

វាអាចចង្អុលបង្ហាញអំពីបញ្ហាដែលអាចប្រើបានជាមួយកម្មវិធីរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីមួយសាមញ្ញដូចជាបន្ថែមអ្នកប្រើម្នាក់ទៀត ... ប៉ុន្តែនោះជាអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្នាចូលចិត្តអំពី Google Analytics ។ ខ្ញុំពិតជាសរសេរប្រកាសនេះសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់របស់យើងដូច្នេះពួកគេអាចបន្ថែមយើងក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់។ ការបន្ថែមអ្នកប្រើប្រាស់មិនមែនជាការងារងាយស្រួលបំផុតនោះទេ។ ដំបូងអ្នកត្រូវទៅរដ្ឋបាលដែលហ្គូហ្គលវិភាគបានរំកិលទៅផ្នែកខាងក្រោមផ្នែកខាងឆ្វេងនៃការរុករក