តើភាពពិតនិម្មិតគឺជាអ្វី?

ការបង្កើនល្បឿននៃបច្ចេកវិទ្យាគឺដកដង្ហើម។ ប្រសិនបើអ្នកនឹងសួរខ្ញុំនូវគំនិតរបស់ខ្ញុំលើការពិតជាក់ស្តែងកាលពីមួយឆ្នាំមុនខ្ញុំប្រហែលជានឹងប្រាប់អ្នកថាវាជាឱកាសមានកំរិតក្នុងវិស័យអប់រំនិងការកម្សាន្ត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងការប្រកាសថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីបានចូលរួម Dell Technology World ឃើញថាការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលដែលកំពុងកើតឡើងនៅលើពិភពលោកកំពុងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរបស់ខ្ញុំលើអ្វីគ្រប់យ៉ាង។ តើអ្វីទៅជាភាពពិតជាក់ស្តែង? ការពិតនិម្មិត (VR) គឺ