៦ សំណួរដែលត្រូវសួរខ្លួនឯងមុនពេលចាប់ផ្តើមរចនាគេហទំព័ររបស់អ្នក

ការបង្កើតគេហទំព័រអាចជាកិច្ចការដ៏គួរឱ្យខ្លាចមួយប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកគិតថាវាជាឱកាសមួយដើម្បីវាយតម្លៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកឡើងវិញនិងធ្វើឱ្យរូបភាពរបស់អ្នកច្បាស់អ្នកនឹងរៀនបានច្រើនពីយីហោរបស់អ្នកហើយថែមទាំងអាចរីករាយនឹងធ្វើវាទៀតផង។ នៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមបញ្ជីសំណួរនេះអាចជួយឱ្យអ្នកដើរលើផ្លូវត្រូវ។ តើអ្នកចង់អោយគេហទំព័ររបស់អ្នកសំរេចអ្វីខ្លះ? នេះគឺជាសំណួរសំខាន់បំផុតដែលត្រូវឆ្លើយមុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើម