ទីផ្សារ Youtube: ហេតុអ្វីបានជាវានៅតែចាំបាច់!

យើងបានរៀបចំការប្រជុំប្រចាំតំបន់របស់អ្នកផតឃែស្ថនៅការិយាល័យរបស់យើងដើម្បីពិភាក្សាពីការរីកសាយនៃវីដេអូនៅក្នុងផតខាស់។ វាជាកិច្ចពិភាក្សាដែលមិនគួរឱ្យជឿ - ពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីការប្រកួតប្រជែងបច្ចេកវិទ្យារហូតដល់យុទ្ធសាស្ត្រវីដេអូសង្គមជាក់ស្តែង។ គ្មានការសន្ទនាណាមួយត្រូវបានសួរថាតើយើងគួរតែធ្វើវីដេអូទេ? ផ្ទុយទៅវិញវាគឺអំពីរបៀបដែលយើងអាចប្រតិបត្តិវីដេអូដើម្បីអមដំណើរការផ្សាយផតខាស់វិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។ ក្នុងនាមជាផតឃែស្ថមួយ Chris Spangle ជាសំលេងនិងវីដេអូ