ពិភពនៃការតាមដាននិងវិភាគប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

ទិន្នន័យដំបូងនៅលើព័ត៌មាននេះគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ ... ការរីកចម្រើននៃទីផ្សារឧបករណ៍វិភាគ។ តាមគំនិតរបស់ខ្ញុំវាចង្អុលបង្ហាញពីបញ្ហាប្តីប្រពន្ធ។ ទីមួយគឺយើងទាំងអស់គ្នានៅតែស្វែងរកឧបករណ៍ល្អ ៗ ដើម្បីរាយការណ៍និងតាមដានលើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់យើងហើយទី ២ គឺយើងមានឆន្ទៈប្រើប្រាស់ថវិកាទីផ្សាររបស់យើងមួយភាគធំដើម្បីធានាថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងកំពុងដំណើរការ។ នៅពេលដែលយើងប្រើបណ្តាញសង្គមដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃយើង