ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្ម

នៅពេលប្រើគេហទំព័រនេះអ្នកយល់ព្រមថាអ្នកយល់ពីគោលការណ៍របស់យើងហើយអ្នកយល់ព្រមនឹងគោលការណ៍នេះ។

 • គេហទំព័រនេះនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនិងសកម្មភាពដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រទេ។
 • អ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថារាល់មាតិកា (អត្ថបទនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ) ត្រូវបានបញ្ជូនជាសាធារណៈឬឯកជនគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលផ្សាយមាតិកាមិនមែនគេហទំព័រនេះទេ។
 • គេហទំព័រនេះរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបន្ថែមដកចេញឬផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈពិសេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រនៅពេលណាមួយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងឬការទទួលខុសត្រូវ។
 • អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់អ្នកនៅលើអ៊ីនធឺណិតនិងការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានរបស់អ្នក។
 • គេហទំព័រនេះរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកចេញនូវមាតិការដែល ធ្វើឲ្យ អ្នកអានដទៃទៀតចូលមើលរូបអាសអាភាសការរើសអើងជាតិសាសន៍អំពើហិង្សាការស្អប់ខ្ពើមការប្រមាថមើលងាយឬអ្វីដែលមិនមានតម្លៃ។
 • គេហទំព័រនេះរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកចេញនូវការពិភាក្សាដែលមិនសមរម្យនិងមិនសមរម្យ។
 • សារឥតបានការនិងការផ្សព្វផ្សាយដោយខ្លួនឯងមិនត្រូវបានគេអត់ធ្មត់នៅលើគេហទំព័រនេះទេហើយនឹងត្រូវលុបចោល។
 • អ្នកមិនអាចប្រើគេហទំព័រនេះដើម្បីចែកចាយឬដាក់ផ្សាយព័ត៌មានឬព័ត៌មានខុសច្បាប់ឬប្រកាសទៅគេហទំព័រដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពទាំងនោះបានទេ។
 • វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការពិនិត្យមើលឯកសារដែលបានទាញយកសំរាប់មេរោគផែ្នក។ ល។
 • អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពនិងសកម្មភាពរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រនេះហើយយើងអាចហាមឃាត់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលរំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មរបស់យើង។
 • អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ យើងណែនាំឱ្យតំឡើងកម្មវិធីការពារមេរោគដែលអាចទុកចិត្តបាន។
 • គេហទំព័រនេះប្រើប្រាស់ចំនួននៃឯកសារនេះ វិភាគ ឧបករណ៍សម្រាប់វិភាគអ្នកទស្សនានិងចរាចរណ៍។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកែលំអមាតិកាគេហទំព័រ។

មាតិកាទាំងអស់ដែលបានផ្តល់ជូននៅលើប្លក់នេះគឺសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។ ម្ចាស់ប្លក់នេះមិនតំណាងឱ្យភាពត្រឹមត្រូវរឺពេញលេញនៃព័ត៌មានណាមួយនៅលើគេហទំព័រនេះរឺក៏រកឃើញដោយធ្វើតាមតំណភ្ជាប់ណាមួយនៅលើគេហទំព័រនេះទេ។ ម្ចាស់នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងព័ត៌មាននេះទេហើយក៏មិនមានព័ត៌មាននេះដែរ។ ម្ចាស់នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ការរងរបួសឬការខូចខាតពីការបង្ហាញឬការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះឡើយ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះអាចផ្លាស់ប្តូរបានគ្រប់ពេលនិងដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។